هاست وردپرس گروه A

HOST 200 MG

فضا 200 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

HOST 500 MG

فضا 500 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

HOST 1000 MG

فضا 1000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 2000 MG

فضا 2000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 3000 MG

فضا 3000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 5000 MG

فضا 5000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود