پنل پیامک sms

پلن مبتدی B سامانه پیامک گروه وب هاست- بدون نیاز به تمدید سالانه
پلن پیشرفته A- بدون نیاز به تمدید سالانه- شماره اختصاصی 14 رقمی سامانه پیامک گروه وب هاست
پلن حرفه ای +A سامانه پیامک گروه وب هاست سامانه پیامک گروه وب هاست- بدون نیاز به تمدید سالانه- یک خط اختصصاصی 14 رقمی
پلن فوق حرفه ای As سامانه پیامک گروه وب هاست- بدون نیاز به تمدید سالانه
پلن نمایندگی فروش پیامک سامانه پیامک گروه وب هاست-بدون نیاز تمدید سالانه