گروه هاست A+

Host A 200 pro

فضا 200 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A 500 Pro

فضا 500 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A 1000 Pro

فضا 1000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A 2000 pro

فضا 2000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A 3000 Pro

فضا 1000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A 5000 Pro

فضا 5000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود