هاست گروه B

Host B 200 Ri

فضا 200 مگابايت ، پهناي باند 5000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host B 500 Ri

فضا 500 مگابايت ، پهناي باند 8000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host B 1000Ri

فضا 1000 مگابايت ، پهناي باند 10000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host B 2000 Ri

فضا 2000 مگابايت ، پهناي باند 8000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host B 3000 Ri

فضا 3000 مگابايت ، پهناي باند 6000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host B 5000 Ri

فضا 5000 مگابايت ، پهناي باند 5000 مگابایت ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود