هاست وارز گروه A

5+1 گیگابایت

فضا 5+1 گیگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

5+3 گیابایت
HOST 2000 MG ( Unconventional )

فضا 200 مگابايت ( نا متعارف )

HOST 200 MG

فضا 200 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

HOST 500 MG

فضا 500 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان ندارد ، امکانات نامحدود

HOST 1000 MG

فضا 1000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 2000 MG

فضا 2000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 3000 MG

فضا 3000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود

HOST 5000 MG

فضا 5000 مگابايت ، پهناي باند نامحدود ، دامنه رايگان دارد ، امکانات نامحدود